Süt ineğinin bir günü

Süt ineğinin bir iş günü

İnekler sosyal hayvanlar olmalarına rağmen, gıda gibi kaynaklara erişim için yarışırlar. Bu rekabet stres tepkilerine yol açabilir ve süt inekleri, özellikle yüksek üreten inekler, zaman kısıtlamaları altındaysa, kendilerini yatmak ve yemek yeme arasında sıkışmış bulabilirler. İnekler zaman baskısı altında daha az yem yiyecek ve dolayısıyla daha az süt üretecektir.

Yüksek verimli üreten inekler için sağım öncesi bekleme süresi önemlidir. Artan süt verimi ile beraber ineklerin boş zamanı da azalır. Yüksek verimli bir ineğinden iyi sonuç almak için uygun ahır koşullarını sağlanmalı ve yem ve yatma alanlarına serbestçe erişimi olmalıdır.Toplam yatma süresi günde 10 saat altında ise inek topal veya topallık eğilimindedir Uzun yatma nöbetleri (inekler gereğinden fazla yatıyorsa ve yatma eğilimi varsa) ve topallık arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Çiftçiler için bir değerlendirme yapmak zor olabilir, bu sebeple inekler ne zaman ve ne kadar zaman yattığını kontrol etmek için kullanılabilir araçlar ve bunları ölçen cihazlar (PEDOMETRE gibi )vardır.

Bir inek gözüyle ahır tasarımına bakıldığında, kritik faktörler büyük olasılıkla ineğin yüksek öncelikli davranışları yerine getirip getirmediğine, korku, ağrı ve rahatsızlıktan kaçınmasına bağlıdır. Davranış öncelikleri hem iç hem de dış faktörlere bağlıdır ve süt ineklerinde süt verimi ve yaş gibi iç faktörler beslenme ve yatma davranışını etkileyebilir. İneklerin verimi, özellikle birinci, ikinci ve üçüncü yaşla birlikte artmaktadır. Böylece artan üretim veriminin ikinci ve sonraki laktasyonda artırması beklenir ve bu ahır tasarımı ve yönetimi ihtiyaclarini değiştirebilir

Sığırlar aktif hayvanlardır, yiyecek arama ve karanlık saatlerde daha az aktivite gösterirken gündüz sosyal davranış gösterirler. Bununla birlikte, sığır gündüzleri de dinlenir; Genellikle faaliyetler yeme ve yatma arasında kısa periyotlarla dönüşümlü olarak yapılır. En cazip yiyecekleri arama ve dinlenme hem de beslenme ve yatma dönemlerinde sosyal davranışlar gosterirller.

Süt inekleri sosyal hayvanlardır genelde gruplar halinde ister serbest durak ahir sistemlerinde veya meralarda yaşarlar. Bu nedenle, inekler yiyecek ve yatak alanları gibi kaynaklara erişim için grup üyeleri ile rekabet etmek zorundadırlar. Zaman planlaması ve farklı etkinlikler için zaman ayırma- ineğin ortamına, yönetimine ve durumuna bağlı olarak önemli derecede farklılık gösterebilir. Ancak, zaman inek için sınırlı bir kaynaktır ve diğer tüm canlılar gibi, süt inek farklı etkinlikler için tahsis günde sadece 24 saat vardır. Bu sürecin en önemli kısmi işin verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliğidir. Bu konuda ineklerin zamanlarını öncelik sıralama ile nasıl etkilendiği ; Süt verimi üretim seviyesinin ve zaman bütçesinin birbirini nasıl etkilediği ve rekabetin zaman bütçesini nasıl etkilediği önem kazanır.

YEM tüketimi

Fazla yem tüketimi daha fazla süt miktarı verimi ve hastalıklarda kaçınmak için özellikle laktasyon ilk günlerinde çok önemlidir. Doğum yapan ineklerde günlük yem tüketim süreleri 3 ile 6 saat arasında değişebilir. Yemin bileşimi, özellikle enerji yoğunluğu, belirli bir miktarda gıdayı tüketmek için gereken süreyi doğrudan etkiler. Bir kg konsantre, 3-4 dakika içinde tüketilirken, bir kg saman yemek için yaklaşık yarım saat sürer. Aynı şekilde, az konsantre diyetle (ad libitum) beslenen inekler, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan rasyonlarla beslenen ineklere kıyasla daha fazla zaman harcıyorlar

ÖNEMLİ FAALİYETLERİ

Yatma davranışi

Süt ineklerinde yatma davranışı yüksek önceliklidir, Yatma davranışının engellenmesi hem davranışsal hem de fizyolojik stres tepkilerini, örneğin düşük büyüme hormonu seviyesini ve (hipotalamo-pituitary) hipotalamus-hipofiz adrenal eksenindeki duyarlılık değişikliklerini indükleyebilir (; Munksgaard & Løvendahl, 1993; Munksgaard & Simonsen, 1996 Fisher vd, 2002).

Süt sığırlarının yatma gereksinimleri yataklık gereksinimleri, fiyat temelinde hesaplanarak bir dizi deneyde incelenmiştir.

Sonuçlar yaklaşık 400 kg civarında olan düvelerin günde yaklaşık 12-13 saat (Jensen ve ark, 2004) yatmaya ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Bir başka çalışmada, zaman kısıtlamaları konarak, yatma yeme ve sosyal davranış arasındaki ineklerin önceliğini ölçümlemede kullanılmıştır; yani süt inekleri normal sürece kıyasla günde 9 ile 12 saat boyunca yatma, yeme ve sosyal temastan yoksun bırakıldı (Munksgaard ve ark., 2005). Zaman kısıtlaması, ölçülen davranışların her birinde harcanan zamanın mutlak miktarını azalttı. Bununla birlikte, yatakta harcanan zamanın oranı artarken, yeme zaman oranları, kısıtlamamış olan ineklere benzerdi. Bu sonuç, çeşitli davranışların öncelik sıralamasının şu şekilde olacağını göstermektedir: İlk yataklar, daha sonra yem ve sonra sosyal temas takip etmektedir. Bu, zaman kısıtlamaları altındaki her faaliyet için telafi mekanizmalarının benzer olduğu varsayılabilir. Önceki çalışmalar, sunulan gıda miktarının hem rekabet hem de kısıtlanmasının süt ineklerinde yem alım oranını artırabileceği gözlemlenmiştir.

SÜT GETİRİSİ VE ZAMAN PLANLAMASI

İneğin daha fazla süt üretmesi için daha fazla enerjiye ihtiyacı vardır. Bir dereceye kadar daha fazla enerji alımı yem rasyonunda enerji yoğunluğunu arttırarak elde edilebilir. Ancak, sağlıklı bir sindirim sistemi tutmak için, inek rasyonunda bazı yapıya ihtiyacımız var. Böylece rasyon yem için konsantrenin de bir sınırı vardır. Ayrıca, ineklerin yem tüketimi daha da artabilir. Örneğin artan verim inekler yeme isteğini artırdığına dair bazı kanıtlar vardır; örneğin Bao ve ark. (Ark., 2000 O’Connell) (1992) Otlama suresi ve porsiyon miktarı genetik ile alakalı olduğu bilinmektedir, yapılan çalışmada yüksek verimli Holstein ineklerinin daha yüksek porsiyon oranları olduğu bilinmektedir. İneklerin artan enerji ihtiyacıyla baş etmede farklı stratejiler olsa da, yüksek üreticilerin beslenme için daha fazla zamana ihtiyaç duymaları muhtemeldir ve sonuç olarak yatmak gibi diğer aktiviteler için daha az zaman kalır. Ahırların içinde hem bağlı durak ve yarı serbest durak barınak koşulları altında, yatma zamanı artarken verimin arttığına dair bazı bulgular vardır.

Danimarka’da serbest ahır sisteminde (inek başına bir durak ve inek başına bir yem yeri olan) ile ticari koşullar altında, yeme ve yatma zamanı arasında negatif korelasyon bulundu. Duraklarda yatma süresi ilk laktasyon Holstein ineklerinde verimle negatif korelasyon vardır. (Løvendahl & Munksgaard, 2004). Bu yüksek verimli süt inekleri yeme ve yatma arasında bir takas tercihi olabileceğini düşündürmektedir. Süt verimi için genetik seçim, besin maddesi ihtiyacını değiştirir ve bu nedenle yemek zamanı ihtiyacını arttırır, ancak yatma zamanına olan ihtiyaç etkilenmez. Bu nedenle, süt veriminde daha fazla genetik artış ile, inekler zaman bütçelerinde artan bir açığa karşı karşıya kalabilirler. Artan üretkenlik ömrü, doğal olarak daha fazla alan ihtiyacı yaratırken kaynaklara erişim için daha az rekabet ve gerekirken ineklerin ayakta durma ve sağımhane’ye erişim için çok fazla zaman harcamak zorunda kalacaktır.

HAYVANLARIN YATMA TERCİHİNİN MALİYETİ

Yem tüketimi oranını artırarak, zaman kısıtlaması tabi kalan inek, yem alımının azaltılması ve zaman yeme zamanında azalma daha az oldu. Ancak, inekler yem tüketiminin oranı artış olsa da, Aslında, inekler yem tüketimi azalması pahasına yatma davranışı için nispeten daha fazla zaman ayırdı.

Benzer bir toplam karma rasyon kullanarak başka deneyde, bu durum fiziksel veya metabolik kapasite sınırlamaları nedeniyle değildi, 12 saat yiyecek erişimi kısıtlı zaman dinlenme ve sosyal iletişim tutulan yem alımı sınırlı olmayan inekler (Munksgaard ve diğ., 2005). Dolayısıyla bu sonuçlar zaman kısıtlamaları altında, inekler yatma zamanını korumak için bazı yem alımını vazgeçmeye istekli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yüksek öncelikli davranışı üzerindeki kısıtlamalar yem alımı ve süt veriminde bir düşüşe yol açabilir. Bundan başka, bu vücut ağırlığı yüksek kayıp ve böylece üretim hastalık riskinin artmasına yol açar.

İnekler gibi yatma ve beslenme gibi iki önemli davranışlar arasında bir tercihte bulunması durumunda , hayal kırıklığına yol açabilir ve stres  uyarılır. İyi stres enerji harekete ve doğru metabolizmasında değişikliklere neden olduğu bilinmektedir. (hipotalamus-hipofiz-adrenal eksen (HPA-ekseni) aktivasyonu stres yanıt olarak metabolizma için mevcut olan daha glikoz sonuçlanan, glikoneojenez neden olur).

Sığır sosyal hayvanlardır. Bu nedenle, inekler grup kalmayı tercih eder  ve sosyal izolasyon hem davranışsal ve fizyolojik stres tepkileri uyarır. Ancak, sığır da sosyal alana ihtiyacını diğer hayvanlara aralarındaki mesafeyi korumak için çalışırlar.

İnekler için rekabet etmek zorunda, böylece binaların maliyeti genellikle hayvan başına kullanılabilir alan  (barınakların, durakların ve beslenme yerleri) sayısı ve miktarını sınırlar. Kaynaklara erişim için rekabet, sosyal izolasyon daha süt üretiminde çok daha yaygın bir olaydır gıda, su ve dinlenme alanları gibi kaynaklara erişim. Sosyal stres ya da sosyal stres bir arada ve böyle yem ve dinlenme alanları gibi önemli kaynaklar, sınırlı erişim, hayvanların refah ve süt yemi dönüştürme verimliliği de dahil olmak üzere üretim hem de etkileyebilir.

Yeniden gruplama

İneklerin her grupta, inekler çiftleri arasındaki baskınlık ilişkilerine dayalı bir hiyerarşi var olacaktır. Daha büyük çiftliklerin modern süt üretiminde, inekler genellikle örneğin beslemesi veya gözetimini optimize etmek için ineklerin bir başka gruba bir grup taşınır. Bununla birlikte, sığır grupları sosyal davranışı organizasyonu yüzünden, bu yeniden gruplaşmalar genellikle yeni baskınlık ilişkisi kurmak amacıyla artan agonistik etkileşimler ile ilişkilidir. Bu aynı zamanda tokuşan kaynaklanan yaralanma riskinin artmasına yol açabilir ve ani hareketler veya kayma (EFSA, 2009) lezyonu gözlemleyebilirsiniz. Yeniden gruplama durumunda süt verimi üzerinde herhangi bir etkisi olmasa da çeşitli çalışmalar birkaç hafta (2001 Arave & Albright, 1976, Brakel & Leis, 1976, Hasegawa ve ark, 1997, Phillips ve Rind) gün süren bir azalma süt verimini bildirmiştir. Yeni bir çalışmada, Foulum Sığırlarda Araştırma Merkezi, bir robot sağım sistemi içinde sonra ilk üç hafta boyunca süt verimini azalttığı bulundu.

Ayrıca, inekler arasında çok büyük bireysel farklılıkları halinde ve inekler laktasyonun daha sonra gruplandırdıklarında daha az tepki gösterdi. Her iki davranış ve süt verimi üzerine yeniden gruplama etkileri büyük olasılıkla gruplandırılma sebebi iledir.   inek (ler),  parası ve kaynaklara erişim kolaylığı durumu etkilenir. Daha fazla alan ve kaynaklara kolay erişim için yeniden gruplama olumsuz etkilerini azaltması beklenir. Beslenme ya da barınma gereklerine göre yeniden gruplama savunulabilir Ancak, buna rağmen rağmen kaçınılmalıdır.

Yatma alanı

Yatma davranış süt ineklerinde yüksek önceliğe sahiptir ve yatma neredeyse yarısı 24 saatlik zaman buyunca aralıklı olarak sürer. Bir dizi çalışmada, durak başına birden fazla inek azaltılmış yatma zaman yol açar, artan saldırganlık yoğunluğu ve anormal davranış arttığını göstermiştir. .. Kısa yatma süresi ve tırnak ve ayak hastalık riskini artırabilir yürüme ve ayakta durma için harcanan artan zaman artar.  (Dippel ve ark., 2005). Bir büyük çalışmada, hayvan yoğunluğu daha az bir durak başına inek (0,5 inek / durak) ve 20 ila 30 dakika artmıştır yatma süresinden indirgedi.

YEM İÇİN

Beslenme davranışını senkronize edilir ve taze yem teslim edildiğinde, tümü olmasa bile çoğu inek beslenmek ister inek başına en az bir yer olmalıdır Aksi takdirde, bazı inekleri yem erişimine almazsınız Yem kısıtlı miktarlarda verilirsede, inek başına en az bir yer olmalıdır.Aksi takdirde, bazı ineklerin yemlere ulaşamayacakları büyük bir risk söz konusudur.Yem kısıtlı miktarlarda teslim edilirse büyük bir risk vardır. Süt inekleri rekabetin arttığı yerlerde yem tüketimi azaltılmıştır.Ancak, sığır besleme hızını artırarak kısa yeme süre telafi gibi, stoklama yoğunluğu yem alımını düşürmeden besleme yeri başına birden fazla ineği olabilir. Ancak, alt gurup inekler yem alımını azaltmış olabilir.

Ayrıca, tüm inekler yem anında erişime sahip olmayan inekler için diyet kompozisyonunu değişebilir.

İnekler sosyal hayvanlardır ama onlar kaynaklara erişim için yarışırlar. Rekabet stres yanıtları uyarabilir ve zaman kısıtlamaları altında özellikle yüksek verimli süt inekleri yatma ve yeme arasında bir trade-off durumda olabilir. Uygun çalışma koşulları ile yüksek verimli süt ineği sağlamak için o beslemek için ücretsiz erişim ve dinlenme alanları olmalıdır. Ayrıca, yeniden gruplaşma kaçınılmalıdır veya yeniden gruplama olumlu etkilerine karşı en azından dengeli yapılmalıdır.

Rekabet ve kaynaklara erişim

Sığırlar toplumsal hayvanlardır. Bu nedenle, inekler bir grup içinde kalmayı tercih ederler ve sosyal izolasyon hem davranışsal hem de fizyolojik stres tepkilerini indükler. Bununla birlikte, sığırların sosyal alana da ihtiyacı vardır; Onlar diğer hayvanlara bireysel mesafeyi korumaya çalışırlar.

Kaynaklara erişim için rekabet, süt üretiminde toplumsal izolasyona göre daha yaygın bir olaydır, çünkü binaların maliyeti hayvan başına mevcut alanların ve sayıların (Durakları ve beslenme yerleri) miktarını sınırlar ve böylece ineklerin rekabet etmesi gerekir. Gıda, su ve dinlenme alanları gibi kaynaklara erişim. Sosyal stres ya da sosyal stresin bir kombinasyonu ve yem ve dinlenme alanları gibi önemli kaynaklara erişimi kısıtlı hale getirildiğinde, hem hayvanın refahı hem de sütü süt vermenin verimliliği de dahil olmak üzere üretim etkileyebilir.